DELHI PUBLIC SCHOOL

DHALIGAON

DELHI PUBLIC SCHOOL

DHALIGAON
CALL US
03664-241078
E-MAIL
dpsdhaligaon2012@gmail.com
Affiliation :230024 
School Code :35111 UDISE CODE:18250235602

ninety percent and above

ninety percent and above

The List of students scored Ninety percent and its above (percentage>=90) in AISSCE and AISSE 2023-24 
AISSCE 2023-24 (SCIENCE STREAM) Ninety percent and its above 
AvatarCHIHNIT CHAKRABORTY(95.4%)
AvatarSWAPNANIL GHOSH(94.8%)    
Avatar  ANURAG KUMAR(94%)        
Avatar
          NIMEESA DEKA(92.8%)   
Avatar
         ANTARIPA DAS(92.6%)
AvatarARCHISHA BHARDWAJ    (92.2%)                                                                                 
AvatarSOURAVJYOTI KALITA(91.8%)       
AISSCE 2023-24 (COMMERCE STREAM ) Ninety percent and its above
Avatar
      REEMA BRAHMA(95.8%)  
Avatar
          PRASUK JAIN(93.4%)      
Avatar
        JASH AGARWAL(93%)    
Avatar
       SAHAJ SURANA(92.2%)
AvatarDHIRAJ BHANDARY(90.2%)  
Avatar
          VIDIT SAXENA(90%)
AISSCE 2023-24 (HUMANITIES STREAM ) Ninety percent and its above
Avatar
    ANUSHKA SARKAR(91.2%)
Avatar ASTHITWA BARMAN(90.2%)
AISSE 2023-24 (Class X ) Ninety percent and its above
Avatar
      ANIQA SHIRIN(98.2%) 
AvatarTASNIM FEERDOUSEE(96.6%)
Avatar
      SAUNAK DUTTA(96%)        
Avatar
          NISHITA BARO(95.4%)                            
AvatarMINAKSHREE SARKAR  (95.2%)
Avatar
          HRISHITA BORAH(95%)
AvatarMANIKARNIKA   CHOUDHURY(95%)
Avatar
          SUBHAM RAY(94.8%)
AvatarANU KUMARI THAKUR(94.6%)       
Avatar
          DARPAN DAS(93.6%)
AvatarKAUSHIK DUTTA NANDY (93.6%)  
Avatar
          BARZIA AHMED(93.6%)
AvatarAMRITANSH SINGH(93.2%)
Avatar
         ABHIGYAN DAS(93%)  
AvatarPANCHUL MAHANTA(92.4%)
AvatarSOMDATTA BHATTACHARYA (91.8%)
Avatar
         SRIJITA DAS(91%)     
Avatar
        NEHA DAS(90.6%)       
AvatarARCHITA MUCHAHARY(90%)